พล.ต.ศิราวุฒิ   วงศ์ขันตี
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๒
นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่  33

 

 

[ การศึกษา ]
โรงเรียนเตรียมทหาร (นตท.รุ่นที่ ๒๒)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร. รุ่นที่ ๓๓)
หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า ป. รุ่นที่ ๓๒
หลักสูตรชั้นนายพันเหล่า ป. รุ่นที่ ๓๘
หลักสูตร หลักประจำ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๗๔
หลักสูตร รร.สธ.ทบ. สิงคโปร์ รุ่นที่  ๒๙
หลักสูตรผู้สังเกตการณ์ทางทหารองค์การสหประชาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย
หลักสูตร Joint  Transition และ Joint Combined Staff Officer  สหรัฐอเมริกา
การสัมมนา Defence Management Seminar (DMS) กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย

[ ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ]
ผตน. ร้อยปืนใหญ่ ป.พัน.๑๑  รอ.
ผบ.ร้อยปืนใหญ่ ป.พัน ๑ รอ.
หน.ยก.ทบ.
ผชท.ทบ.ไทย/ฮานอย และ รรก.ผช.ทหาร ไทย/ฮานอย
ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผอ.สวส.ขว.ทหาร
ลก.บก.ทท.